Er komt een nieuwe franchisewet aan. Wat betekent dat voor u?

In Nederland zijn er op dit moment zo’n 870 franchiseformules, met meer dan 34.000 franchisevestigingen. Hoewel franchise dus niet weg te denken is in de huidige samenleving, ontbrak het tot nu toe aan een wettelijke regeling. Partijen waren in principe vrij om zelf te bepalen hoe zij hun samenwerking vorm wilden geven.

De Wet Franchise

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer echter ingestemd met de Wet Franchise (hierna: ‘De wet’). Het doel van deze wet is om de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers meer in balans te brengen. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2021 in werking. Vanaf dat moment heeft de franchiseovereenkomst een wettelijke basis. Maar wat houdt deze wet eigenlijk in? En wat zijn de gevolgen voor al bestaande franchiseovereenkomsten en toekomstige franchise-samenwerkingen?

De Wet Franchise op hoofdlijnen

In de wet zijn de onderstaande hoofdlijnen terug te vinden:

 1. Franchiserelatie
  Het uitgangspunt van de wet is dat partijen zich moeten gedragen als goed franchisegever respectievelijk franchisenemer. Niet alleen als de overeenkomst is gesloten, maar ook al in aanloop naar het sluiten van een franchiseovereenkomst. Dat betekent dat beide partijen een zekere mate van zorgvuldigheid en redelijkheid tegenover elkaar in acht moeten nemen. Daar hoort bij dat zij niet uitsluitend oog hebben voor hun eigen belangen, maar ook rekening moeten houden met de belangen van de ander.
 2. Informatieverplichting franchisegever
  De franchisegever krijgt in de wet een informatieverplichting. Hij moet de franchisenemer op tijd informeren over onderwerpen die redelijkerwijs van belang zijn bij het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst. Niet alleen tijdens de samenwerking dus, maar ook voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. De gedachte achter deze verplichting is dat de franchisenemer zich tijdig kan laten adviseren en een goede afweging moet kunnen maken. In de wet staat welke informatie moet worden verstrekt. Die informatie moet vier weken voor ondertekening van de franchiseovereenkomst worden aangeleverd. Daarna mag er niets meer wijzigen in de franchiseovereenkomst en mag er geen druk zijn voor de franchisenemer om stukken te ondertekenen of investeringen te doen.Wel heeft de franchisenemer zelf ook een zekere eigen verantwoordelijkheid om zelf onderzoek te doen. De franchisenemer krijgt overigens ook een eigen informatieverplichting, maar die is minder vergaand dan die van de franchisegever.
 3. Het einde van de franchiseovereenkomst
  Goodwill
  Op grond van de wet krijgen franchisegever en franchisenemer de verplichting om in hun franchiseovereenkomst een regeling op te nemen over de goodwill(vergoeding). Zo moeten zij vastleggen op welke manier vastgesteld wordt of en in welke mate er goodwill aanwezig is bij het einde van de samenwerking en, als dat het geval is, in hoeverre dat in is ‘toe te rekenen’ aan de franchisegever. Daarnaast moeten partijen vastleggen hoe de goodwillvergoeding aan de franchisenemer moet worden vergoed op het moment dat de franchisegever de onderneming van de franchisegever (zelf of door een derde) wil voortzetten.
  Post-contractueel non-concurrentiebeding
  Een non-concurrentiebeding dat de franchisenemer beperkt om na afloop van de franchiserelatie  concurrerende activiteiten te exploiteren is straks alléén geldig als dit strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de knowhow van de formule van de franchisegever. Bovendien moet een dergelijk beding schriftelijk worden vastgelegd én is de duur beperkt tot maximaal één jaar na afloop van de franchiseovereenkomst.
 4. Overleg en instemming
  Vanaf 1 januari 2021 moeten franchisegever en franchisenemer  minimaal één keer per jaar met elkaar overleggen. Daarnaast geeft de wet de franchisenemer over een aantal onderwerpen een instemmingsrecht. Zo zal de franchisegever bijvoorbeeld instemming van de franchisenemer nodig hebben als hij de franchiseovereenkomst wil wijzigen.

Wat betekent dit voor u?

Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2021 in werking. Op dat moment zal de wet ook gevolgen hebben voor de huidige franchiseovereenkomsten. Daarbij worden de bepalingen over goodwill, post-contractuele non-concurrentie en het instemmingsrecht van de franchisenemer pas per 1 januari 2023 van toepassing, maar de overige bepalingen worden voor deze franchiseovereenkomsten al wel direct van kracht. Wij adviseren u dan ook om nu alvast na te gaan of en in hoeverre uw huidige franchiseovereenkomst aansluit op de nieuwe wet.

Franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten, vallen automatisch onder de nieuwe wetgeving. Partijen kunnen daar slechts van afwijken voor zover dat in het voordeel is van de franchisenemer.

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van de wet voor uw huidige franchiseovereenkomst. Of bent u van plan om op korte termijn een franchisesamenwerking aan te gaan? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Image 01 Image 01