Bedrijfsovername: de intentieverklaring (LOI)

Deze serie blogs gaat over de belangrijkste juridische aspecten van een bedrijfsovername. We nemen u stap voor stap mee door het overnameproces. In eerdere blogs vertelden we meer over het verkoopklaar maken van de onderneming, het overnameproces en de geheimhoudingsovereenkomst (NDA). In deze blog staan we stil bij een andere belangrijk document in het overnameproces: de intentieverklaring.

Wat is een intentieverklaring en wat staat erin?

De intentieverklaring, ook wel ‘Letter of Intent’ (LOI) genoemd, is een verklaring waarin de beoogde koper en de beoogd verkoper de intentie uitspreken om tot de (ver)koop van de onderneming (of een deel daarvan) te komen. Ook leggen zij er afspraken in vast over de periode tot aan het tekenen van de koopovereenkomst. Dit kunnen afspraken zijn over:

  • De transactie: een omschrijving op hoofdlijnen van het soort en de omvang van de transactie.
  • De manier waarop de waarde van de te verkopen onderneming bepaald zal worden.
  • De tijdsplanning en de duur van de intentieverklaring: wanneer verstrijken de in de intentieverklaring gemaakte afspraken?
  • Exclusiviteit: is het nog toegestaan om met andere kandidaten praten? En zo ja, wanneer niet meer?
  • Het boekenonderzoek (due diligence): hoe en op wiens kosten wordt dit onderzoek vormgegeven, hoe lang mag het duren, hoe om te gaan met zaken die tijdens het due diligence onderzoek naar voren komen, etc.
  • Hoe om te gaan met te sluiten langjarige contracten tijdens de onderhandelingsfase: moet de verkoper de koper daarover informeren dan wel betrekken?
  • Het afbreken van de onderhandelingen: tot wanneer is dit (vrijblijvend) mogelijk?
  • Voorbehouden of (opschortende) voorwaarden: gaat de transactie bijvoorbeeld pas definitief door na een positief advies van de ondernemingsraad of na goedkeuring van (bijvoorbeeld) de aandeelhouders en/of de Raad van Commissarissen?
  • Een geschillenregeling.

Was er nog geen geheimhoudingsovereenkomst (NDA) gesloten? Dan is het goed om in de LOI alsnog afspraken te maken over geheimhouding. Vergeet dan vooral het boetebeding niet.

Het doel van een intentieverklaring

De intentieverklaring heeft tot doel om over en weer vertrouwen bij partijen te creëren: wij gaan serieus met elkaar in gesprek over een overname. Als er ook afspraken in de intentieverklaring worden opgenomen over de te nemen stappen en de tijdsplanning, dient het ook als een soort spoorboekje.

Er wordt nog wel eens gediscussieerd over de vraag of de bepalingen in een intentieverklaring bindend zijn. Het antwoord op deze vraag hangt af van de precieze inhoud en formulering van de gemaakte afspraken. Wij adviseren om het hier niet op aan te laten komen, maar om uitdrukkelijk in de intentieverklaring op te nemen of en zo ja, welke bepalingen een bindend karakter hebben. Hierbij kunt u denken aan de bepalingen over exclusiviteit, het afbreken van de onderhandelingen, de geschillenregeling en het geheimhoudingsbeding.

Vragen?

Bij een mogelijke bedrijfsovername is de intentieverklaring een belangrijk document. Bij het opstellen van een intentieverklaring is oplettendheid geboden. Om te zorgen dat risico’s voldoende worden afgedekt en uw belangen goed worden beschermd, is belangrijk dat u dit document door een specialist laat opstellen of controleren.

Heeft u hier vragen over of wilt u een intentieverklaring door ons laten controleren of opstellen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Door Loes van Kooten

Lees ook:

Image 01 Image 01