Wet goed verhuurderschap – 4 aandachtspunten voor verhuurders

Als verhuurder is het essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die uw rechten en plichten regelen. Een belangrijke ontwikkeling in dit domein is de invoering van de Wet goed verhuurderschap. Deze wet, die op 1 juli 2023 in werking is getreden, legt de basis voor een eerlijke en transparante verhuurmarkt. In deze blog duiken we dieper in de Wet goed verhuurderschap en bespreken we wat deze wet betekent voor verhuurders.

De Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap is bedoeld om de rechten van huurders (beter) te beschermen en ervoor te zorgen dat verhuurders zich verantwoordelijk(er) gedragen. De wetgever wil hiermee een evenwichtige en gezonde huurmarkt creëren, waarin zowel huurders als verhuurders eerlijk worden behandeld.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden verhuurders

Uit de Wet goed verhuurderschap volgen een aantal verplichtingen voor verhuurders, waaronder:

  1. De verplichting om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan. Als verhuurder (of verhuurbemiddelaar) moet u onder meer een transparante selectieprocedure hanteren, zoals een systeem op volgorde van aanmelding of inschrijfduur. Deze werkwijze moet vanaf 1 januari 2024 schriftelijk zijn vastgelegd.
  2. Voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2023 mag u geen waarborgsom meer in rekening brengen die hoger is dan tweemaal de kale maandelijkse huurprijs. Ook moet u de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen. Bij schade of een betalingsachterstand bedraagt deze termijn 30 dagen. In dat geval mag u aantoonbaar gemaakte kosten strekkende tot het herstel van de schade verrekenen. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag de waarborgsom overigens maximaal drie maanden kale huur zijn.
  3. U moet de huurder vooraf schriftelijk informeren over, onder meer, de rechten en verplichtingen die de huurder heeft (voor zover deze niet uit de huurovereenkomst volgen), de hoogte van de waarborgsom en de restitutietermijn, de contactgegevens van een gemeentelijk meldpunt waar de huurder terecht kan met klachten over de verhuurder en de betalingsverplichting en specificatie van de servicekosten. Voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 2023 zijn gesloten geldt dat aan deze informatieverplichting per 1 juli 2024 moet zijn voldaan.
  4. U mag geen servicekosten in rekening brengen anders dan in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Verhuurvergunning

In bepaalde gevallen kunnen gemeenteraden met een verhuurvergunning aanvullende eisen aan verhuurders stellen. Denk daarbij aan een maximale toegestane huurprijs en huurprijsverhoging (voor zelfstandige woonruimte), tijdig onderhoud van de woonruimte of een rapportageverplichting voor de verhuurder. Voor verhuurders die vóór 1 juli 2023 al een woon- of verblijfruimte verhuren, geldt de eventuele vergunningplicht pas zes maanden na de inwerkingtreding ervan.

Lees ook: Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de verplichting om een huurachterstand te melden

Niet naleving Wet goed verhuurderschap

Op grond van de Wet goed verhuurderschap krijgt elke gemeente een meldpunt waar huurders klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen melden. Bij een overtreding van de Wet goed verhuurderschap kan de gemeente een boete opleggen van maximaal € 22.500. Als u binnen vier jaar de normen nogmaals overtreedt, kan de boete oplopen tot € 90.000. Bij een derde overtreding (binnen drie jaar) kunt u worden verplicht om de woning in beheer te geven aan de gemeente.

De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

In de praktijk zien wij geregeld dat verhuurders een hogere waarborgsom en een langere termijn voor terugbetaling hanteren, dan dat vanaf 1 juli 2023 is toegestaan. Ook zien wij regelmatig dat er meer servicekosten in rekening worden gebracht dat wettelijk is toegestaan. En dat huurders (nog) niet volledig worden geïnformeerd. Geldt dit ook voor u? Realiseert u zich dan dat het niet volledig informeren van de huurder vergaande gevolgen kan hebben en dat sommige (informatie)verplichtingen ook gelden voor overeenkomsten aangegaan vóór 1 juli 2023.

Vragen?

Heeft u vragen over de Wet goed verhuurderschap en/of uw verplichtingen als verhuurder, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Door Charlotte de Haan

Image 01 Image 01