Failliet verklaard, en nu?

Hoewel er in maart 2021 een stijging werd geconstateerd van het aantal faillissementen ten opzichte van de voorgaande maanden, is de verwachte golf aan faillissementen als gevolg van de COVID-19 maatregelen tot nu toe uitgebleven. Helaas voor veel ondernemers is de verwachting nog steeds dat die golf er wél aankomt. Wat het betekent als een bedrijf failliet wordt verklaard, vertel ik u in deze blog. Hierbij focus ik mij op het faillissement van een besloten vennootschap (B.V.). 

Benoeming curator en rechter-commissaris

Zoals u in mijn vorige blog over het aanvragen van een faillissement kon lezen, stelt de rechtbank bij het uitspreken van het faillissement een curator aan. De curator heeft als taak om het faillissement af te wikkelen en daarbij zo veel mogelijk schuldeisers te voldoen. Daarvoor krijgt hij het beheer over het vermogen van de vennootschap; hij neemt het bedrijf als het ware over. Daarnaast doet de curator onder meer onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en gaat hij na of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid

Tegelijk met de benoeming van de curator benoemt de rechtbank een rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op het handelen van de curator en gaat onder meer na of de curator zijn taken behoorlijk vervult.

Algemeen beslag

Een faillissement is een algemeen gerechtelijk beslag op het vermogen van de vennootschap. Het gaat dan zowel om het vermogen van de vennootschap op het moment van faillietverklaring als het vermogen dat tijdens het faillissement nog wordt verworven, bijvoorbeeld omdat openstaande facturen worden voldaan of door het verkopen van de activa van de onderneming. 

Vanaf de faillietverklaring kunnen individuele schuldeisers zich in principe niet meer verhalen op de activa van de vennootschap en komen eerder gelegde beslagen te vervallen. De individuele schuldeisers kunnen hun vordering wel ter verificatie bij de curator indienen. In mijn volgende blog zal ik ingaan op de afwikkeling van een faillissement en de volgorde waarin schuldeisers hun vordering (eventueel) voldaan krijgen. In praktijk vissen veel schuldeisers in een faillissement echter achter het net. Overigens zijn hierop wel uitzonderingen denkbaar, zoals bijvoorbeeld een bank met een hypotheekrecht. De bank is in dat geval een zogenaamde ‘separatist’ en kan haar rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is. 

Beheer en beschikkingsonbevoegd 

Vanaf de dag dat het faillissement is uitgesproken, verliest het bestuur van de vennootschap het beheer en de beschikking over het vermogen dat het faillissement. Deze regel ‘werkt terug’ tot 00:00 uur op de dag van de faillietverklaring. Vanaf dat moment is alleen de curator bevoegd tot beheer en beschikkingsdaden. Handelingen op de dag van de faillietverklaring zijn daarom niet rechtsgeldig en kunnen door de curator ongedaan worden gemaakt, ook al zijn deze handelingen verricht op een tijdstip voor de faillietverklaring.

Informatie- en medewerkingsplicht

Bestuurders zijn op grond van de wet verplicht om aan de curator (of de rechter-commissaris) inlichtingen te verschaffen waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor de omvang, het beheer of de vereffening van de boedel van belang zijn. Ook moeten bestuurders in beginsel hun medewerking verlenen aan het beheer en vereffening van de boedel. Dit geldt ook voor feitelijke bestuurders die (mede) het beleid van de vennootschap hebben bepaald. 

Vragen? 

Hebt u vragen over een faillissement en wat voor gevolgen dit voor u specifiek heeft, neem dan contact met ons op. Wij zijn specialisten op het gebied van faillissementsrecht en helpen u graag verder. 

Image 01 Image 01