Frédérique vertelt over turboliquidatie en de op handen zijnde Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Turboliquidatie in het COVID-tijdperk

In de laatste blog in de reeks over de rol en positie van de bestuurder van een B.V. schreven wij al kort over turboliquidatie en de bestuurlijke risico’s die daaraan kleven. In deze blog zal ik uitgebreider aandacht besteden aan deze vorm van bedrijfsbeëindiging en de op handen zijnde Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Ontbinding en liquidatie

Een rechtspersoon, zoals een B.V., kan op zes verschillende manieren worden ontbonden. Dit wordt geregeld in artikel 2:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW). Een van die manieren is een besluit daartoe van de algemene vergadering (van bijvoorbeeld een B.V.).

Na de ontbinding blijft de rechtspersoon voortbestaan zolang dit nodig is voor de vereffening van het vermogen. Aan de naam van de rechtspersoon worden dan de woorden in liquidatie toegevoegd. Tenzij door een rechter een andere vereffenaar wordt benoemd of de statuten andere vereffenaars aanwijzen, zijn de bestuurders van de rechtspersoon de aangewezen personen om te vereffenen. Vereffening kan betekenen dat activa worden verkocht, debiteuren worden geïnd, afscheid wordt genomen van werknemers en overeenkomsten worden beëindigd. 

De baten moeten volgens de wettelijke rangorde worden verdeeld over de schuldeisers. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de rechtspositie van eventuele pand- en/of hypotheekhouders, de preferente positie van de Belastingdienst en schuldeisers met mogelijke voorrechten. Als er daarna nog vermogen resteert, kan dit worden verdeeld onder degenen die daar volgens de statuten recht op hebben. Doorgaans is/zijn dit de aandeelhouder(s). Zijn er meer schulden dan baten? Dan moet het faillissement worden aangevraagd, tenzij alle bekende schuldeisers instemmen met vereffening buiten faillissement. 

Turboliquidatie & COVID-19

Wat nu als een rechtspersoon op het moment van ontbinding al geen baten meer heeft en er dus geen vermogen meer valt te vereffenen? Dan regelt artikel 2:19 lid 4 BW dat de rechtspersoon op het moment van ontbinding onmiddellijk ophoudt te bestaan. Dit wordt turboliquidatie genoemd.

Deze wijze van bedrijfsbeëindiging kan worden misbruikt. Een bestuurder kan bijvoorbeeld besluiten om het vermogen te gelde te maken, de opbrengst naar een privérekening over te maken en over te gaan tot ontbinding van de lege/leeggehaalde B.V. Door ontbinding van de lege rechtspersoon houdt deze direct op te bestaan en hebben de schuldeisers het nakijken. 

Het kabinet verwacht dat als gevolg van de coronacrisis veel ondernemers gebruik zullen gaan maken van de turboliquidatie. Het is immers een snelle en relatief eenvoudige wijze van bedrijfsbeëindiging waarmee een faillissement kan worden voorkomen. Door de mogelijkheid van misbruik bestaat de behoefte om het vertrouwen in het gebruik van dit instrument te vergroten. Het kabinet wil dit bereiken door verbetering van de rechtsbescherming van schuldeisers. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie moet dit gaan bewerkstelligen.

In het voorontwerp – dat eind juni 2021 in consultatie is gegaan – is voorgesteld om na artikel 2:19a BW twee nieuwe artikelen toe te voegen: 19b en 19c. Deze artikelen zijn van toepassing in het geval sprake is van ontbinding op grond van voornoemd artikel 2:19 lid 1 en lid 4. Artikel 19b zou de volgende verplichtingen voor de bestuurder moeten gaan meebrengen, namelijk het deponeren van:

  • een slotbalans;
  • een schriftelijke onderbouwing van de redenen voor het ontbreken van baten;
  • een slotuitdelingslijst indien voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn voldaan; en
  • onder bepaalde omstandigheden (een) jaarrekening(en).

Artikel 19c regelt vervolgens onder meer wat de gevolgen zijn voor de bestuurder die niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen: het openbaar ministerie kan de rechtbank dan verzoeken om een bestuursverbod op te leggen. Ook is voorgesteld om de schending van deze verplichtingen strafbaar te maken. 

De internetconsultatie is eind juli 2021 geëindigd. Het wetgevingsproces bevindt zich echter nog in de voorbereidingsfase en het is nog onduidelijk wanneer deze wet van kracht zal worden. 

Advies nodig?

Neem voor vragen over bedrijfsbeëindiging en/of meer specifiek ontbinding en liquidatie gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder en kunnen u adviseren over de do’s and don’ts.

Image 01 Image 01