Aan het roer, maar de verkeerde koers gevaren – de bestuurder en onbehoorlijke taakvervulling

In een serie blogs vertellen wij u meer over de rol en de juridische positie van een bestuurder van een B.V. In de vorige blog stipten wij al kort aan dat u als bestuurder bent gehouden tot een behoorlijke taakvervulling. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Interne aansprakelijkheid

Als bestuurder van een B.V. bent u voor het door u gevoerde beleid in principe niet met uw privévermogen aansprakelijk. Heeft u uw bestuurstaak echter onbehoorlijk vervuld, dan kunt u onder omstandigheden op basis van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek toch aansprakelijk worden gehouden. Dit wordt ook wel interne aansprakelijkheid genoemd.
Deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid wordt zo genoemd, omdat u een wettelijke verantwoordingsplicht hebt tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders en, als deze organen aanwezig zijn, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. U moet zowel verantwoording kunnen afleggen over de aan u toebedeelde taken als over de meer algemene gang van zaken, zoals het strategische- en financiële beleid van de B.V. Daarnaast moet u zich kunnen verantwoorden voor ingrijpende besluiten, waaronder een eigen faillissementsaanvraag.

Hoge drempel

Om een onderneming succesvol te laten groeien moet u soms risico’s nemen. Als bestuurder komt aan u daarom een grote mate van vrijheid toe bij het bepalen van het beleid. Het antwoord op de vraag of u uw taak als bestuurder onbehoorlijk hebt vervuld, zal bovendien altijd pas achteraf kunnen worden gegeven. Om die redenen gaan rechters doorgaans terughoudend om met het oordeel dat sprake is geweest van onbehoorlijke taakvervulling.
Daarnaast regelt lid 2 van genoemd artikel 9 dat ‘disculpatie’ ten aanzien van het gevoerde beleid mogelijk is. Dit betekent dat u als bestuurder mag proberen aan te tonen dat u geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en dat u niet nalatig bent geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
Of u – door de B.V. – een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt zal dus altijd worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Enkele omstandigheden die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
· de aard van de door de B.V. uitgeoefende activiteiten;
· de taakverdeling binnen het bestuur;
· de voor het bestuur geldende richtlijnen; en
· de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken.

Enkele aandachtspunten

Als bestuurder moet u in elk geval voorkomen dat u handelt in strijd met regels die de vennootschap beogen te beschermen. Het gaat dan zowel om wettelijke als statutaire regels. Als u in strijd met die regels handelt is dat namelijk een zwaarwegende omstandigheid bij het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid.
Daarnaast kan aansprakelijkheid op de loer liggen bij:
· het (ongeoorloofd) onttrekken van middelen uit de B.V.;
· het laten prevaleren van persoonlijke belangen boven die van de B.V.;
· het schenden van de administratieplicht;
· het nemen van onnodige en/of vergaande (financiële) risico’s; en
· het aangaan van verplichtingen die de B.V. niet zal kunnen nakomen.

Mocht u, ondanks bovenstaande aandachtspunten, onverhoopt toch aansprakelijk worden gesteld vanwege uw taakvervulling, dan hangt het nog altijd af van de omstandigheden van het geval of u een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Mogelijkheid enquêteprocedure

Let op: het is tot slot denkbaar dat u als bestuurder weliswaar geen ernstig verwijt kan worden gemaakt, maar dat uw taakvervulling toch niet behoorlijk was. Aansprakelijkstelling op grond van artikel 2:9 BW zal dan niet snel worden aangenomen. Als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen geeft uw taakvervulling mogelijkerwijs wel aanleiding tot het starten van een enquêteprocedure door de B.V.

Vragen?

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid of bent u aansprakelijk gesteld vanwege de vervulling van uw taak? Neem dan gerust contact met ons op. Het team van HJ Advocaten is gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures en beantwoordt uw vragen graag. Ook indien uw taakvervulling onderwerp is binnen een enquêteprocedure kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.

Lees ook:

Image 01 Image 01